Introductie

Wat kan Grant Office Europe (GOEU) voor u doen ?

1. GOEU verzorgt NL en EU subsidieaanvragen. GOEU weet als geen ander om gestructureerde en boeiende onderbouwingen te formuleren voor uw subsidieaanvraag. Bij Europese subsidies kunt u denken aan Horizon 2020, Eurostars en de Structuurfondsen. Bij Nederlandse subsidies kunt u denken aan de Provinciale subsidies en aan de subsidies van het ministerie EZ. Momenteel is GOEU betrokken bij de regelingen Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de Milieu-investeringsaftrek (MIA), het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2016 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Euripides, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de fiscale regeling voor Research en Development WBSO.

2. Uw onderneming kan door GOEU ook geadviseerd worden over Europese MKB instrumenten (FTI en SME) en over octrooien en patenten. Deze onderwerpen zijn meestal betrokken bij Research & Development.

3. Het juridisch en strategisch analyseren en beoordelen van Nederlandse en Europese subsidieovereenkomsten (of zoals de Europese Commissie het noemt: Grant Agreements) is een andere specialiteit van Grant Office Europe (GOEU).

Subsidies van enige omvang worden veelal aangevraagd door meerdere ontwikkelende partners waarvoor een separate samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten. Voorkom dat u een nog onbekend of onaanvaardbaar risico loopt met een standaard subsidieovereenkomst. Laat GOEU uw (concept) overeenkomst analyseren en beoordelen op risico en juridische valkuilen. GOEU brengt het risico en de valkuilen voor u in beeld.

Bij Europese subsidies krijgt u (nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd) door de Europese Commissie een Grant Agreement aangeboden. Ook deze uitgebreide overeenkomst moet grondig worden beoordeeld op inhoud, actuele bijlagen en actuele informatie. Deze Grant Agreement moet tijdens de looptijd van de subsidie (meestal twee of drie jaar) ook steeds actueel worden gehouden. GOEU heeft veel kennis en inzicht in het achterliggende subsidieproces en in de NL en EU subsidiebepalingen om overeenkomsten te kunnen opstellen, te beoordelen en te actualiseren.

GOEU (opgericht in 2006) werkt samen met andere specialisten in Nederland en in Europa. Indien gewenst levert GOEU ook interimwerk aan de grotere marktpartijen op het gebied van subsidies. De budgetten (Funds) voor de diverse subsidieregelingen bevatten honderden miljarden Euro’s. Maak goed gebruik van deze subsidieregelingen zodat uw organisatie zich kan ontwikkelen en kan doorgroeien.

GOEU is goed thuis in deze subsidieregelingen, in de verschillende aanvraag – en tendertrajecten en in het administratief beheren van subsidies. Wij laten u de financiële mogelijkheden zien bij het ondernemen maar ook bij Research and Development (R&D). Het succes om een Nederlandse of Europese subsidie te krijgen begint hier. GOEU heeft de formule.

Het kantoor is gevestigd in Gorinchem. Telefoon: 06 – 410 79 529. Wij kunnen u ook ontvangen in de Hermitage in Amsterdam, Amstel 51, 1018 EJ Amsterdam.

 

Infographic funding

Subsidie regelingen

Er is een veelheid aan subsidieregelingen in allerlei sectoren van de economie en de samenleving. Iedere subsidieregeling heeft vanuit de Nederlandse overheid of vanuit de Europese Commissie zijn eigen achtergrond en specifieke doelstelling. Deze specifieke doelstelling moet in een formele aanvraag (project proposal) worden vertaald en goed tot uiting komen. De grootste budgetten zijn momenteel verbonden aan de subsidieregelingen Horizon 2020, Eurostars en aan de Europese Structuurfondsen. Deze programma’s worden daarom hierna kort toegelicht. Wilt u de uitgebreide info over deze drie Funds, ga dan naar Subsidieregelingen.

Timing is erg belangrijk: subsidieregelingen van de programma’s Horizon 2020 en Eurostars kunnen alleen in een vooraf bepaalde periode aangevraagd worden. Wij zorgen in dat geval voor de planning van de aanvraag. Bij Nederlandse subsidieregelingen in de vorm van een tender geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Andere subsidieregelingen gaan uit van een te behalen fiscaal voordeel in plaats van een nominaal subsidiebedrag zoals de WBSO regeling. Deze WBSO regeling geldt voor alle R & D kosten inclusief loonkosten.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie, nieuwe frontiertechnieken en baanbrekende maatschappelijke processen te stimuleren. Voor de volledige zeven jaar komt de meerjarenbegroting uit op een bedrag van 80 miljard euro. In de periode tot en met april 2015 zijn al 3.236 projecten gefinancierd met een totaal subsidiebedrag van 5,5 miljard Euro.
naar Horizon 2020

Eurostars

Eurostars biedt kansen voor het hightech mkb met internationale ambities. Het totale budget voor het Eurostars is ruim 1.1 miljard Euro. Het Nederlandse aandeel van de in 2015 verleende subsidies uit dit programma is ruim 18 miljoen Euro. In de periode 2007-2014 zijn al 783 projecten gefinancierd met een totaal subsidiebedrag van 472 miljoen Euro.

naar Eurostars

Structuurfondsen

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie de welvaartsverschillen tussen de regio’s en tussen de lidstaten onderling. Dit past binnen het regionaal beleid van Europa. De EU heeft drie grote structuurfondsen: EFRO, ESF en het Cohesiefonds. Voor de begrotingsperiode 2014-2020 is in totaal 454 miljard euro gereserveerd voor de structuurfondsen. De begroting van de structuurfondsen staat grotendeels in het teken van onderzoek & innovatie, digitale technologie, een koolstof-arme economie en kleine bedrijven. Van alle publieke investeringen in de verschillende EU-lidstaten wordt gemiddeld circa 15 procent gedaan met geld uit de structuurfondsen maar voor sommige landen is dat zelfs 70 procent. Deze structuurfondsen bieden (regionale) overheden en non – profit organisaties subsidie. Maar ook commerciële organisaties en bijvoorbeeld  onderzoeksinstituten kunnen participeren in een (internationale) projectorganisatie met (regionale) overheden.

naar Nederlandse en Europese subsidieregelingen

Laat GOEU uw overeenkomst juridisch en strategisch analyseren en beoordelen op risico en valkuilen. GOEU brengt het risico en de valkuilen voor u in beeld. GOEU geeft u inzicht in de verschillende subsidieregelingen, onderzoekt of uw organisatie subsidie kan krijgen en adviseert u over de aanpak van het subsidietraject. Waarom zou u van deze enorme budgetten geen gebruik maken? Wilt u meer weten over de manier van werken, lees dan meer over Office. Aan het gebruikmaken van de scanPLUS zijn kosten verbonden, aan de basicscan zijn geen kosten verbonden. U vindt ons op het Business Park, Rotterdam – The Hague Airport, op het zakennetwerk Xing en op de website van MKB Nederland.
Neem contact op